اجرای عملیات خشکه چین باحضور مدیر کل وجوامع محلی. روستاي سرخون

99
اجرای عملیات خشکه چین باحضور مدیر کل وکارکنان منابع‌طبیعی و آبخیزداری هرمزگان وجوامع محلی. روستاي سرخون
pixel