گله های قوچ ومیش در پارک ملی اسفراین

389
شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی دارای دوپارک ملی به نامهای سالوک وساریگل می باشد که شما در این کلیپ بخشی از این پارک را خواهید دید
pixel