مقررات زدایی و حمایت از کسب و کارهای گردشگری

64

گفت و گو با رضا اباذری مدیرعامل رهاد گشت آریا در حاشیه نمایشگاه گردشگری