آموزش سریع Gem5 (بخش اول، نحوه نصب)

1,177

این بسته آموزشی در 4 بخش کوتاه به آموزش سریع Gem5 پرداخته است. این ویدئو توسط جناب آقای الیاس خواجه کریمی دانشجوی دکترای معماری کامپیوتر دانشگاه اصفهان تهیه گردیده است.