جشنواره گردشگری روستای ریکنده 1

352

جشنواره گردشگری روستای ریکنده در تاریخ 29 اسفند 1394 در زمین فوتبال ریکنده برگزار گردید و حدود 4000 نفر در این جشنواره شرکت داشتند