انتقال اولین محموله تولیدی کیک زرد

111

انتقال اولین محموله کیک زرد تولیدی کارخانه اورانیوم اردکان به سایت UCF اصفهان با دستور رئیس جمهور در روز ملی فناوری هسته ای