نمونه فیلم شرکت در بخش ربات های نمایشی مسابقات روبوکاپ آزاد ایران