آیا دولت روحانی باید استعفا بدهد؟ - معاونت سیاسی سپاه

1,390

در تحلیل شرایط موجود برخی معتقدند که ضعف مدیریتی دولت به آشفتگی در بازار انجامیده است. همین امر موجب شده تا سخن از ضرورت کناره گیری دولت بر سر زبانها افتد و به تدریج می رود که به مطالبه ای عمومی تبدیل گردد... اما سوال اساسی آن است که آیا با کناره گیری یا برکناری دولت، وضعیت بهتر خواهد شد؟!