روضه توبه حاج منصور ارضی ، برترین روضه حاج منصور در مورد توبه های گناه شده

1,660

روضه حاج منصور ارضی در مورد توبه ، همه رفتند و بار خود بستند ، چه کنم که بار من زمین مانده ، با زمین خورده ای چه خواهد کرد ، ای که از حال من خبر داری ، چشم من بس که بر حرام افتاد ، دیگر از او گوهر نمیاید در مورد چشمانی که گریه نمیکند