دهه شصتی ها: بچه های دهه هفتاد بی عرضه و گستاخ هستند!/دهه هفتادی ها:

454
دهه شصتی ها: بچه های دهه هفتاد بی عرضه و گستاخ هستند!/دهه هفتادی ها: ما نسل سوخته ایم، بهمان حسودی می کنند/خط ویژه تفاوت رفتاری دو نسل پر حاشیه را بررسی می کند
mohammad 856 دنبال کننده
pixel