100 ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شمار ه 35

134

100 ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شمار ه35 هفته سوم خردادماه 1398/روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده خبر: محدثه نشاط ایران پور/تدوین: روح اله دلیر