ما به یک عمر همراهی با خانواده ایرانی، خرسندیم.

327

برای ما در پاکشوما، 45 سال یک عمره، یک عمر همراهی با خانواده ایرانی، تو دلتنگی های فراموش نشدنی و شکستنهای تلخ و شرین گاه و بیگاه. تو لحظه های یاد دادن ها و فراموشی ها که به خاطره تبدیل می شود. ما به یک عمر همراهی خرسندیم.