پیش به سوی موتوجی پی آلمان

398
موتوجی پی ایران - با نزدیک شدن به زمان موتوجی پی آلمان وقتشه که برای دیدن مسابقه آن شتاب بگیریم و دنده رو برای دیدن مسابقه در پیست زاکسن (به آلمانی زاکسن قینگ یا به انگلیسی سچسن رینگ )عوض کنیم. با ما باشید F1IRAN.COM
pixel