5- تشخیص و بازشناسی چهره - بخش اول (دوره پیشرفته)

2,131
کدها: https://github.com/Alireza-Akhavan/deep-face-recognition/ پیاده سازی کراس و تنسرفلو تشخیص، تصدیق و بازشناسی چهره (one-shot learning: Face Verification Recognition ) در این ارائه روش های یادگیری عمیق در تطبیق چهره بررسی شد. مفهوم Siamese network، Discriminative Feature و مقاله Facenet برسی شده و به تشریح face embedding پرداختیم. در ادامه مقالات سالهای اخیر برای استخراج کدهای چهره از جمله triplet loss - center loss - sphereface - arcface - amsoftmax و .. بررسی شد و این روش ها با معرفی
pixel