راهی برای تحقّق امر آیت الله خامنه ای مبنی بر امید بخشی - آیت الله وفسی

277
تفاوت بین امید و آرزو - امید حقیقی و امید واهی و کاذب -امید حقیقی، متلازم با معرفت – ایجاد امید حقیقی در مردم بویژه نسل جوان، نیازمند تقویت ایمانی و ارشاد دینی مردم
pixel