گزارش نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران -هنگامه عسگری

221

گروه حقوقی مشاوران کسب و کار با هدف کمک به کسب و کارها با مدیریت خانم هنگامه عسگری این بار در نمایشگاه توسعه کسب و کار تهران-شرح کامل گزارش در سایت hengamehasgari@gmail.com