برنی سندرز، نامزد دموکرات انتخابات 2020 آمریکا، کیست؟

121
برنی سندرز، سناتور 77ساله ایالت ورمونت، برای دومین بار وارد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا شده است.
pixel