اقتصاد فضای مجازی در حال شکل گیری بر روی پلت فرم ها و سوپر نودها است

82

سخنرانی دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک - متن سخنرانی : ... علی رغم شعارهایی که در حوزه نظام یکپارچه و جهانی شدن مطرح می شود دنیا به سمت نظام تک قطبی در فضای مجازی پیش رفته و این به شدت مشکل آفرین است، تاکید کرد: اقتصاد فضای مجازی در حال شکل گیری بر روی پلت فرم ها و سوپر نودها است.