تکنامه - ویدئوی تبلیغاتی کیا کادنزا ۲۰۱۷: تجملی و یکتا!

1,765

چه کسی بیشتر از همه ماشین های تجملی سوار می شود؟ اولین حدس شما ممکن است یک دوک یا مدیر عامل و یا شاید یک ستارهٔ هیپ هاپ باشد. اما جواب آن شخصی ست که ماشین های آنها را پارک می کند. بیشتر بخوانید در تکنامه: https://www.technameh.com/?p=6813

pixel