گفتار ۹۲ ” اهمیت خاکساری انسان به جهت تواضع و عبودیت “

51
اهمیت خاکساری انسان به جهت تواضع و عبودیت سجود و خاکساری اش مسجود فرشتگان شد. سخنی درباره هنری دیوید سورو
pixel