استاد قرائتی: اگر برای قرآن کاری نکردید، پوک هستید.

276
نماز رسانه 59 دنبال کننده
pixel