تجربیات کشورهای توسعه یافته در استفاده بهینه از ظرفیت ها

18

برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت ها، نیاز سنجی آموزشی و... برخی از کمبودهای کسب و کارهای ایرانی است.