باور آورید، روزگار خوش فراخواهد رسید (به زبان اسپرانتو)

421

آهنگ باور آورید، روزگار خوش فراخواهد رسید (به اسپرانتو: Kredu, venos bona tago) به همراه متن ترانه به زبان بین المللی اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده