رنگ در HTML - کد رنگ در HTML - رنگ ها در HTML - کدهای رنگ در HTML

14
در این بخش، با کد رنگ در HTML آشنا می شویم. سپس نحوه تغییر رنگ در HTML را بررسی می کنیم. سپس رنگ متن را معرفی می کنیم. کد رنگ RGB و cmyk را نیز بیان می کنیم.
pixel