دیتر بوهلن و دختری که در کما بود

914

روایت دیدار و پذیرایی دیتر بوهلن از دختری که در کما بود . پخش شده در برنامه Taff . تاریخ: 12.07.2002 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 473 دنبال کننده