دربند تهران - Darband, Tehran

2,890
طبیعت زیبای نزدیک تهران با وجود دود و آلودگی این شهر بزرگ هنوز جان دارد باید از این نعمت استفاده کنیم باید رفت باید دید دورنیست، بیشتر در www.dournist.com ****************** Darband was formerly a village close to Tajrish, Shemiran, and is now a neighbourhood inside Tehran's city limits. It is the beginning of a very popular hiking trail into the Mount Tochal, which towers over Tehran. Wikipedia
pixel