زمان تجدیدنظر در پرورش کودکان مان رسیده است | بهرنگ سهرابی | تداکس جوانان تهران

428

چرا به جای "فرزندپروری" به "فرزندپرواری" رسیده ایم؟ خانواده ها، به خاطر مشغله های کاری و اقتصادی، وقت کمتری در کنار کودکان می گذرانند و می خواهند این کمبود را با در اختیار قرار دادن هرچه کودک می خواهد، جبران کنند.