شادی و انرژی در کلاس درس...محسن سعیدی

902

گاهی باید کلاس را با انرژی و شاد شروع کرد مثل بچه های پر انرژی کلاس هشتم دبیرستان قلم چی شهر گلشن دهاقان... محسن سعیدی

pixel