مکن ای صبح طلوع...........

6,193

شیعه یعنی.. معنی انا فتحنا سر اکبر کشته شد...زینبی کو تا بگرید بر سر نعش حسین؟...یا حسین آیا به جز تو کس مکرر کشته شد؟