پخش غذای نذری بین بیماران و کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی ظهر عاشورا

3,204
pixel