جلیلی: دولت چطور میخواهد این بازار را تنظیم کند؟

228
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

جلیلی: نقدینگی را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفتند امروز این عدد بالای ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده