روزنلسون ماندلا،نظرپرسنل،کارآموزان وهمكاران سازمان ملل

49

به مناسبت روز بین المللی نلسون ماندلا، پرسنل، كارآموزان و همكاران سازمان ملل متحد نظر خود در مورد نلسون ماندلا را با ما به اشتراك می گذارند.