در بهشت زهرا منظور از بختیار در مقابل اختیار یعنی پیرو سرنوشت است(روح متوفیات)

246