گفتار 47 ” پریشان گویی “

62
مسؤلیت آدمی، آدمی در جهل حق قضاوت ندارد.
pixel