کیفیت مراقبت را افزایش دهیم - قسمت هفتم هدایت بیمار

87
در این ویدیو، خانم تیپا اسنو به ما یاد می دهد که چگونه دست در دست بیمار، او را به دستشویی هدایت کنیم. نحوه قرار گرفتن مراقب نسبت به بیمار و چگونه در بیرون آوردن لباس او، سعی کنیم بیمار مضطرب نشود و با مراقب همکاری نماید.
pixel