بخار شوی صنعتی / شستشوی بهداشتی سطوح و دیوارها

357
بخارشوی صنعتی با پاشش بخار آب سطوح را تمیز و بهداشتی می سازد و با داشتن قدرت مکش آلودگی های باقی مانده را جمع می کند. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir
pixel