احساس کنید در یک سازمان صاحب خانه اید تا بتوانید مشارکت خوبی داشته باشید

29

کایزن یک سیستم مدیریتی است که مدیریت مشارکتی را ترویج می نماید و نیاز بود تا معرفی این مدل سیستم به زبانی ساده در جوامع امروزی و توسط مدیران ارشد سازمان ها بیان و اجرا شود .

Abbas_Nouri 3 دنبال کننده
pixel