102.تومور مغزی در دختر ۱۴ ساله

1,303
بیمار دختر ۱۴ ساله از دو هفته قبل سردرد داشتند با تشخیص تومور مخچه احتمالا آستروسیتوم عمل شدند و تومور کاملا تخلیه گردید جهت ادامه درمان منتظر جواب پاتولوژی هستیم.
pixel