از آرمان های توسعه هزاره به آرمان های توسعه پایدار

1,028
سازمان ملل متحد 532 دنبال‌ کننده
رهبران جهان برای جایگزینی آرمان های توسعه هزاره خواستار دستور کار پایدار، بلند پروازانه و بلند مدت هستند. آرمان های جدید جهانی بر اساس موفقیت و نیروی فزاینده آرمان های توسعه هزاره، عرصه جدیدی همراه با انگیزه در مورد نابرابری، رشد اقتصادی، شغل مناسب و معقول، شهرها و مناطق سکونت انسانی، صنعتی، انرژی، تغییرات آب و هوایی، مصرف پایدار و تولید، صلح و عدالت خواهد گشود.
pixel