آموزش مقدماتی مسئولین دفاتر

2,868

مسئولین دفاتر در هر مجموعه،یکی از پرکارترین اعضای اتوماسیون اداری آن مجموعه هستند، چون این افراد تعداد بسیار زیادی نامه را ایجاد،ویرایش و ارجاع میکنند.در این ویدئو، تمامی موارد پرکاربردی که یک مسئول دفتر در هنگام استفاده از اتوماسیون اداری فراگستر با آن مواجه میباشد،آموزش داده شده است.مواردی چون کار با میزکار، کارتابل، کار با تقویم، نحوه ایجاد نامه، ارجاع و... آموزش بیشتر در academy.faragostar.net