قلب محمّدی (ص) لیلة القدر است

300

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» کدام است؟ لیله قدر چند لیل است: یک لیل جسمانی است و یک لیل معرفتی است. لیل جسمانی شب قدر است. شب قدر هم یکی است، لیلتین نیست، لیالی نیست، لیلة القدر. ولکن مهم تر از لیله قدر که خاموش است، تاریک است مگر برای خدا، لیله قدر قلب محمّدی (ص) است. قلب محمّدی (ص) لیلة القدر است. ...