سومین جلسه عصر علوم انسانی - مسعود براتی

630

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: ترامپ و تحریم ایران (بررسی جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا). 4 بهمن 1395