انتشارتصاویری که زن سعودی رابه دادگاه ویژه تروریسم کشید

1,298

انتشار تصاویر دو تن از افراد مدافع حق رانندگی زنان در عربستان سعودی،آنهارابه دادگاه ویژه تروریسم کشاند!!!!!!!!