فینالیست قسمت 23 عصر جدید :: حرکات نمایشی کلیستنیکس

900

اجرای حرکات قدرتی و بدنسازی با وزن بدن توسط علی قامتی و محمدامین صدر :: فصل اول مسابقه استعداد یابی عصر جدید - قسمت بیست و سوم

شِدِرِم
شِدِرِم 3.9 هزار دنبال کننده