همایش "سرنوشت ملت ها در پرتو علوم انسانی 2"

86

همایشی در رابطه با تحول در علوم انسانی در دانشگاه ها با سخنرانی آقای دکتر رفیعی آتانی. این همایش در تاریخ 96/9/22 برگزار شد.