پرواز بوئینگ ٧٣٧ از فرودگاه ژنو در شبیه ساز پرواز

621

این تصاویر برگرفته از شبیه ساز پرواز الماس دو و افزونه های الحاقی آن می باشد.مشاوره در زمینه شبیه ساز پرواز :۰۹۳۹۶۰۴۴۹۴۹ بزرگترین و ارزانترین فروشگاه هوانوردی کشور: WWW.FSHARAJI.IR، هرافزودنی تنها هزارتومان