آرمانی سازی

313
دکتر نیما قربانی استاد دانشگاه تهران در این قسمت: * تعارض بنیادین گرایش به آرمانی سازی و نقصان همیشگی واقعیت ها * پذیرش ناکامی گریزناپذیر گرایش به آرمانی سازی * ضرورت تحمل نقصان واقعیت ها برای توسعه فردی و جمعی
pixel