کارگاه آموزش الکترونیکی مهارتهای زندگی (حل مساله)

2,992

همه ما در زندگی خود با مسائلی مواجه می شویم و تصمیماتی اخذ می کنیم و این تصمیمات به زندگی ما جهت می دهند در واقع فعالیتهای گسترده ای که به منظور یافتن و اجرای راه حل برای اصلاح یک وضعیت نامطلوب انجام می شوند، حل مسأله می گویند؛ در واقع منظور از حل مسأله، یافتن جواب یا جوابهایی برای یک سؤال است. تصمیم گیری روشی است که از طریق آن، راه حل مسأله معینی انتخاب می گردد. تصمیم گیری نیز در دنیا به عنوان یک مهارت مهم شناخته شده و در گروه ده مهارت برتر زندگی قرار می گیرد.