بازدید استاندار از نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

315
استاندار آذربایجان غربی از بخشهای مختلف اولین نمایشگاه اشتغال و توسعه كارآفرینی بازدید کرد.
pixel