انتخاب با ماست...مرگ یا زندگی؟

156

هنگام مشکلات به این فکر میکنم که مسا‌ئل زندگی و حل آن به کشیدن یا نکشیدن سیگار هیچ ربطی ندارد و به راستی غیر سیگاری ها این مسائل را چگونه حل میکنند؟ انتخاب با ماست...مرگ یا زندگی؟